Kế toán nghiệp vụ thừa thiếu hàng bán.

Hàng chuyển bán chưa xác định bán, phát sinh thiếu chưa rõ nguyên nhân, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381)

Có TK 157 – Hàng gửi bán

Khi xác định được nguyên nhân thiếu, tổn thất hàng hoá:

Nếu hạch toán vào chi phí, kế toán ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 138 – Phải thu khác (1381)

Nếu quy được trách nhiệm, bắt người phạm lỗi bồi thường, kế toán ghi:

Nợ TK 138- Phải thu khác (1388)

Có TK 138 – Phải thu khác (1381)

Có TK 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (1331)

Trường hợp hàng chuyển bán, phát sinh hàng thừa, kế toán ghi:

Nợ TK 157 – Hàng gửi bán

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381)

Khi xác định được nguyên nhân thừa hàng, kế toán ghi:

Thừa hàng do dôi thừa tự nhiên:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381)

Có 155 – Thành phẩm

Khi chuyển số hàng thừa về nhập kho:

Nợ TK 155 – Thành phẩm

Có TK 157 – Hàng gửi bán

Thừa hàng do xuất kho thừa:

+ Hiện đang nhờ bên mua giữ hộ:

Nợ TK338 – Phải trả, phải nộp khác (3381)

Có TK 155 – Thành phẩm

Khi chuyển số hàng thừa về nhập kho:

Nợ TK 155 – Thành phẩm

Có TK 157 – Hàng gửi bán

+ Hàng thừa chuyển về nhập kho ngay:

Nợ TK338 – Phải trả, phải nộp khác (3381)

Có TK 157 – Hàng gửi bán

Cuối kỳ, xác định doanh thu thuần:

Doanh thu thuần  =  (Tổng doanh thu bán hàng trong kỳ   –   Khoản giảm giá hàng bán trong kỳ  –   Doanh thu bán hàng bị trảlạitrong                                          kỳ      –        Khoản chiết khấu thương mại    –        Thuế GTGT theoPP trực tiếp,thuếTTĐB, Thuế XK phải nộp.)

Cuối kỳ khấu trừ thuế GTGT, xác định thuế GTGT còn phải nộp đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng (511)

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT đầu ra

Có TK 133 – Thuế GTGT đầu vào

Phần thuế GTGT còn phải nộp kế toán ghi :

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT đầu ra

Có TK 111, 112

Đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, cuối kỳ tính thuế GTGT phải nộp kế toán, ghi

Nợ TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT đầu ra,

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào