Công việc của một kế toán nội bộ.

Kế toán nội bộ cần phải đảm nhiệm tất cả những công việc ghi chép sổ sách hoạt động diễn ra hàng ngày:

–  Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng các trình tự

– Hạch toán những chứng từ nội bộ

– Lưu giữ những chứng từ nội bộ khoa học, và an toàn

–  Kiểm soát và phối hợp công việc đối với những kế toán nội bộ khác

–  Lập những báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc lập những báo cáo đột xuất theo đúng như yêu cầu của nhà quản trị doanh nghiệp. 

Công việc cần phải làm của kế toán nội bộ

Ở những doanh nghiệp có quy mô vừa và quy mô nhỏ thường chỉ có từ 1 hoặc đến 2 người làm kế toán nội bộ, nhưng ở các doanh nghiệp lớn hơn, thì có thể có tương đối nhiều kế toán nội bộ và đảm nhiệm những nhiệm vụ riêng như:

– Kế toán thu chi

+ Cập nhật một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ – báo cáo khi cần cho ban Giám đóc và kế toán trưởng

+ Thực hiện đúng các quy định về trách nhiệm trong việc quản lý quỹ tiền mặt đã nêu trên

– Kế toán kho: lập chứng từ tình hình xuất  nhập, nhập – xuất hàng căn cứ vào các chứng tư ghi sổ theo dõi và quản lý được các luồng hàng qua kho lên báo cáo nhập xuất tồn hàng. Kế toán thuế trọn gói

– Kế toán ngân hàng: Mở tài khoản ngân hàng, lập uỷ nhiệm chi, séc rút tiền, thực hiện việc nộp tiền vào tài khoản. Căn cứ vào các chứng từ ghi sổ Theo dõi luồng tiền thông qua ngân hàng và đến cuối tháng đối chiếu với sổ phụ và quản lý tiền tại ngân hàng.

– Kế toán tiền lương: soạn thảo hợp đồng lao động, quản lý hợp đồng lao động theo quy định luật pháp. Xây dựng Quy chế lương, tính và thanh toán lương, quản lý và theo dõi các bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

– Kế toán bán hàng: Thực hiện nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty

+ Nhập số liệu bán , mua hàng vào phần mềm kế toán

+ Tổng hợp số liệu, mua hàng hàng ngày báo cáo cho Trưởng phòng Kế toán.

+ Hỗ trợ Kế toán tổng hợp

+ Kiểm tra đối chiếu các số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu tồn trong kho và công nợ

+ Theo dõi, tính chiết khấu cho các Khách hàng

+ Hỗ trợ bộ phận kế toán khi cần thiết. Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

Công việc của kế toán nội bộ

+ Cuối ngày vào bảng kê khai chi tiết những hoá đơn bán hàng và tính tổng giá trị các mặt hàng đã bán, thuế GTGT trong ngày

+ Đối chiếu với thủ kho về lượng hàng xuất, tồn vào cuối ngày.

 – Kế toán công nợ:

+ Nhận đề nghị xác nhận công nợ với các khách hàng, các nhà cung cấp

+ Xác nhận hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán

+ Kiểm tra công nợ:

+ Theo dõi thanh toán của các khách hàng

+ Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá và cácdịch vụ với  Chi nhánh/công ty

+ Lập báo cáo công nợ và báo cáo công nợ đặc biệt

+ Công nợ tạm ứng và ủy thác…

-  Kế toán tổng hợp: ghi chép, phản ánh tổng quát trên những tài khoản, sổ kế toán và những báo cáo tài chính theo chỉ tiêu giá trị của DN.

– Kế toán trưởng: điều hành công việc, chỉ đạo, tiến hành kiểm tra, kiểm sóat các số liệu của kế toán tổng hợp và những kế tóan viên hợp lí và tuân thủ theo đúng quy định, tham mưu cho giám đốc về tình hình tài chính, lợi nhuận và hướng để công ty mình phát triển có lợi nhất.

– Kiểm soát nội bộ: giám sát tất cả hoạt động trong công ty, chất lượng làm việc của các nhân viên , sự cố hỏng hóc của hệ thống, trang thiết bị, sự phát triển, mở rộng của doanh nghiệp, các chi phí quản lý, …báo cáo kịp thời và đề xuất những giải pháp kiến nghị nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động đúng pháp luật…

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn